BAGGRUND / REPORTAGE: Sundhedsstyrelsen havde i næsten tre måneder rykket Energistyrelsen vedholdende for manglende viden om 5G. Uden nødvendige oplysninger kunne Sundhedsstyrelsen ikke vurdere, om der var bekymring for borgernes helbredssikkerhed, fremgår det af skrivelser, Tabt Tråd fik aktindsigt i 22. marts i år.

  • 13. marts holdt de to styrelser møde uden referat. Der blev fremstillet et såkaldt notepapir, som aftalte nogle handlinger i fremtiden.
  • Det fremgår ikke af de mange udleverede akter, at Sundhedsstyrelsen på noget tidspunkt fik den viden, som Sundhedsstyrelsen forlangte af Energistyrelsen
  • Alligevel blev Tabt Tråd fortalt, at Sundhedsstyrelsens vurdering var klar nok: Man var ikke længere bekymret over 5G.
  • To dage senere  – 28. marts – blev det offentliggjort på styrelsens hjemmeside – flere dage før Tabt Tråd offentliggjorde sin afsløring 6. april.

 

Allerede 26. marts vendte Sundhedsstyrelsen på en tallerken, før offentligheden overhovedet havde kendt til styrelsens klager.

Det var den dag, Tabt Tråd ringede for at få styrelsens kommentarer til 5G-spørgsmålet og ikke mindst til de skrivelser, som fra december til marts var sendt mellem Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen.

Fire dage forinden var en mappe med aktindsigt tikket ind i min mailbakke.

Jeg ville vide, om Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen gik og drøftede 5G-spørgsmålet med hinanden, som Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt kunne berette om i et radiointerview.

Det skulle vise sig, at de to styrelser havde drøftet livligt.

Det fremgik også, at Sundhedsstyrelsen efter et møde med Energistyrelsen i december havde oplistet en hel række af spørgsmål, som myndigheden krævede besvaret for at kunne vurdere, om 5G kunne vække Sundhedsstyrelsens bekymring.

Af papirerne fremgik det med klarhed, at Sundhedsstyrelsen regnede 5G som et alvorligt, åbent sundhedsspørgsmål efter et møde med Energistyrelsen i december.

Og det viste sig også, at styrelsen rykkede for svar igen og igen.

 

beierholm-december
Aktindsigt: Både 20. december 2018, 15. februar 2019 og 5. marts 2019 indskærper Sundhedsstyrelsen, at den behøver disse tekniske 5G-informationer for at kunne vurdere, om der er sundhedsbekymring.

 

Men med telefonopkaldet 26. marts blev Sundhedsstyrelsens presseafdeling bekendt med, at en afslørende historie var på vej, og til den historie ville jeg gerne have indhentet en kommentar fra Mette Øhlenschlæger, som er enhedschef på strålingsområdet.

Hun var ikke til rådighed, lød svaret. Hun var på arbejdsrejse i Paris.

Det måtte ikke hedde sig

Sundhedsstyrelsens presseafdeling ville forvisse mig om, at det altså ikke var status, når Sundhedsstyrelsen 5. marts skrev til Energistyrelsen, at den fortsat savnede de helt basale informationer for at kunne foretage en sundhedsfaglig vurdering.

Jeg skulle berette for mine læsere, at Sundhedsstyrelsen havde et andet standpunkt, end jeg kunne læse om i akterne.

 

ravnsborg1
Aktindsigt: Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige ekspert skriver 5. marts til Energistyrelsen og undsiger Lars Christian Lilleholt.

 

Kovending, 180 grader.

Men hvordan kom styrelsen frem til den vurdering?

Havde styrelsen fået svar på de spørgsmål, man stillede 20. december og som styrelsen i krævende formuleringer havde rykket for både 15. februar og 5. marts?

Sundhedsstyrelsen havde en nyhed, blev det sagt i telefonen. Og jeg skulle få den først. Der var udarbejdet en tekst, som var på vej på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Teksten skulle meddele, at styrelsen ingen risiko så ved 5G.

 

26. marts klokken 14.15 skrev presseenheden:

“Tak for telefonsamtale tidligere i dag.

Vi har ingen kommentarer til det citat, som du har besluttet dig for at bruge, fra samtalen med Anders Ravnsborg Beierholm.

Samtidig vil jeg gerne gøre dig opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen har en løbende dialog, og at der siden det brev, som du refererer fra, er holdt flere møder, og at ENS i den proces har fremsendt de ønskede oplysninger.

På den baggrund er det i dag SSTs vurdering, at der ikke er grund til sundhedsfaglig bekymring i forbindelse med den planlagte udrulning af 5G.

Jeg vedhæfter et udkast til en tekst, som vi snarest vil offentliggøre på sst.dk.”

 

I en proces havde Energistyrelsen fremsendt de ønskede oplysninger?

Jeg undrede mig over, om de ønskede oplysninger virkelig var kommet Sundhedsstyrelsen i hænde. Det fremgik ingen steder i junglen af svar og papirer. Jeg gennemgik alle de krav, Sundhedsstyrelsen i tidligere mails havde stillet.

 

26. marts klokken 14.29 svarede jeg:

“Hvis man tager Mette Øhlenschlægers klagepunkt ét for ét i hende brev af 15. februar 2019:
– Hvordan ser worst case scenario ud, og hvordan vil I beskrive det?
– Hvor mange flere antenner vil der komme, og hvad vil det betyde for eksponeringen af en bruger?
– Er jeres antagelse baseret på beregninger af afstande og effekttætheder i konkrete brugsscenarier, og hvad siger disse beregninger, når man opstiller worst case?
– Er forventede eller beregnede eksponeringer blevet sammenlignet med konkrete målinger, da der som bekendt forventeligt er tale om komplicerede sendemønstre?
– Hvordan lyder mødets udredning af Mette Øhlenschlægers adresserede forhold mellem maksimale peakværdier og gennemsnitsværdier?
– Har man imødegået usikkerheden omkring brug af høje frekvenser (op til ca. 70 Ghz) med konkrete beregninger og målinger?
– Er der konkrete illustrationer på vej til borgerne, som giver oversigt over, hvordan gadebilledet skal se ud?
Når du ikke har sendt mig et stykke papir, kan det skyldes, at det er under fremstilling, og det kan man sagtens have forståelse for.
Så jeg vil mest gerne vide, om det netop er disse stærkt efterspurgte punkter, som Mette Øhlenschlæger har adresseret, der helt konkret og fyldestgørende er undersøgt og at det er på den baggrund, at I har foretaget en sundhedsvurdering af 5G?
Hvornår foreligger der i så fald et papir, som besvarer disse spørgsmål?”

 

26. marts klokken 15.43 svarede Sundhedsstyrelsens presseenhed igen:

“Forstår ikke helt? Jeg glemte at vedhæfte et dokument, og sendte det til dig 2 min senere?

Mht dine spørgsmål – så er det vist nærmere Energistyrelsen, der skal svare på dem?”

 

Presseafdelingen sendte et dokument. En A4-side i Microsoft Word-programmets docx-format. En overskrift med tykke typer. En halv sides brødtekst. Ingen dato. Intet hoved. Ingen signatur.

 

sst 5g sikkert

 

Docx-dokumentet var ifølge filoplysninger oprettet samme dag klokken 12.48 af strålingsfaglig ekspert Anders Ravnsborg Beierholm og redigeret senere af pressechefen.

Jeg ville vide nøjagtigt, hvad der var talt om på mødet mellem Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen 13. marts.

Derfor indgav jeg straks en begæring om aktindsigt i mødereferatet for at undersøge, om Energistyrelsen virkelig havde givet de begærede oplysninger på det møde.

Der kom et ultrakort svar:

 

29. marts 2019 svarede Lars Juhl Petersen, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen:

“Der forefindes ikke noget referat fra mødet mellem Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen, udover det du allerede har fået tilsendt fra Energistyrelsen.”

 

Det, Energistyrelsen havde tilsendt i mappen med aktindsigt, var et notepapir fra mødet den 13. marts 2019. Af notepapiret virker det tydeligt, at Sundhedsstyrelsen fortsat ønskede sine informationer og ikke havde fået den efterspurgte viden.

 

noter SST ENS møde

 

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde sin endelige kommuniké om 5G til offentligheden 28. marts 2019:

 

“Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G.

Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.

I lovgivningen om radioudstyr er der fastsat regler om, at radioudstyr skal være konstrueret, så det sikrer menneskers sundhed. Det betyder, at antenner mv. til 5G skal følge de samme fælleseuropæiske grænseværdier som alt andet nuværende udstyr til telekommunikation.

Sundhedsstyrelsen har fokus på at kunne give borgerne reel information om de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G-teknologien. Ved dialog med Energistyrelsen er det derfor aftalt, at teleselskaberne i samarbejde med Energistyrelsen vil bidrage med den nødvendige tekniske information, mens den nye 5G-teknologi bliver rullet ud. Sundhedsstyrelsens hjemmeside vil løbende blive opdateret med information om 5G.”

 

Både det foreløbige og det endelige udkast til hjemmesidetekst begrunder 5G-vurderingen med, at teleudstyret skal overholde grænseværdierne.

Den forklaring gør det uklart, hvorfor Sundhedsstyrelsen i første omgang overhovedet stillede krav om informationer.

For teleudstyr har som ren selvfølge altid skullet overholde grænseværdierne. Ansvaret for teleudstyrets lovlighed har altid hvilet på operatører som TDC og Telenor, der sætter antenner op i master, mens Energistyrelsen altid har haft kontrolansvaret med området.

Alligevel ønskede Sundhedsstyrelsen indtrængende i flere måneder at få detaljerede oplysninger om 5G for at kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering.

Som en uskik i en artikel gentager jeg, at jeg 26. marts klokken 14.29 spurgte, om Sundhedsstyrelsen nu kendte svarene på alle de spørgsmål, der var nødvendige at få svar på, før man kunne vurdere, om 5G kunne vække styrelsens bekymring.

 

Pressechefens svar kl. 15.43:

“Forstår ikke helt? Jeg glemte at vedhæfte et dokument, og sendte det til dig 2 min senere?

Mht dine spørgsmål – så er det vist nærmere Energistyrelsen, der skal svare på dem?”

 

Intet svar fra Sundhedsstyrelsen.

Jeg blev henvist til Energistyrelsen for at få svar på, om Sundhedsstyrelsen havde fået svar.

Det blev yderligere kompliceret af, at Sundhedsstyrelsens pressechef forlangte, at al kommunikation med Sundhedsstyrelsen skulle gå igennem presseafdelingen. Jeg måtte altså ikke ringe direkte til Strålingsinstituttet i Sundhedsstyrelsen for at researche til baggrund med uformelle samtaler og med lovning på afsluttende citattjek.

At ringe til styrelser og ministerier for at undersøge faglige spørgsmål er en helt almindelig og nødvendig måde at arbejde på, og i årenes løb har jeg ringet til adskillige embedsmænd i flere forskellige styrelser for at komme til bunds i mange forskellige historier.

Sundhedsstyrelsens presseafdeling forbød mig at ringe til medarbejdere, så jeg kunne komme hurtigt og smidigt til bunds. Og pressechefen ville ikke svare på et helt afgørende spørgsmål, men henviste mig til Energistyrelsen.

Det er godt et halvt år siden nu.

Sundhedsstyrelsen skriver fortsat, at fordi grænseværdierne overholdes, ser man ingen grund til bekymring. Og nu lyder det, at Sundhedsstyrelsen vil forsyne offentligheden med den nødvendige information, “mens den nye 5G-teknologi bliver rullet ud.”

 

Mandag 18. november om morgenen sendte Tabt Tråd en række spørgsmål til Sundhedsstyrelsens presseafdeling.

Tabt Tråd ønsker blandt andet at vide, om Sundhedsstyrelsen bygger sin vurdering på de begærede oplysninger – eller om Sundhedsstyrelsen lod sit vedholdende krav bortfalde. Og i så fald, hvorfor?

Fredag morgen venter Tabt Tråd fortsat på at få svar.

Advertisement